Saturday, November 19, 2016

Биеийн тамир Спортын газраас зарласан хурал

Биеийн тамир Спортын газраас нийт спорт холбоодын төлөөлөлтэй уулзаж тулгамдаж буй асуудлын талаар зөвлөлдлөө. Манай Холбооноос 2017 оны тэмцээний хуваарь, Санал асуулга, Санаүл хүсэлтийн хуудсыг бөглөн авч бүх талаар харилцан дэмжин ажиллахаа илэрхийлэв.