Thursday, August 1, 2013

Го-гийн тухай хийсэн баримтат киноны танилцуулга