ДҮРЭМ


МОНГОЛЫН ГО-ГИЙН ХОЛБООНЫ ТУЛГУУР БИЧИГ

      Монголын го-гийн холбооны тулгуур бичгийн тухай

      Энэхүү Тулгуур бичиг нь Монголын Го-гийн Холбооны зүгээс Олон улсын холбоодын гишүүнчлэлийн шаардлагыг ханган, Монгол Улсын дотоодын хууль журамд нийцүүлэн  гишүүн тамирчид, клубуудын харилцааг зохицуулан, тогтсон журмын дагуу Го-гийн тэмцээн, сургалтыг зохион байгуулахад баримтлах үндсэн баримт бичиг мөн.

     ЭНЭХҮҮ БАРИМТ БИЧГИЙГ 2023 ОНЫ 1-Р САР 1 ӨДРӨӨС ЭХЛЭН ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР МӨРДӨНӨ.  

1.       Олон улсын байгууллагууд холбогдох журам

2.1.    Олимпын үзэл санаа, Азийн тоглолтын журам

2.2.    Олон Улсын Го-гийн холбооны дүрэм

2.3.    Дэлхийн Хос тоглолтын холбоо дүрэм

2.4.    Азийн Го-гийн холбооны дүрэм

2.5.    Допингийн эсрэг үзэл санаа(WADA)

            2.5.1 Олон улсын Го-гийн Холбооны Допингийн эсрэг удирдамж

            2.5.2 Хориотой бэлдмэлийн жагсаалт 2.       Монгол улсын байгууллагууд

3.1.    Засгийн газрын тохируулагч агентлаг Биеийн тамир спортын Улсын хороо

            3.1.1 Биеийн тамир Спортын тухай хууль 

3.2.    Монголын үндэсний Олимпын хороо

3.3.    Допингийн эсрэг үндэсний зөвлөл

Монголын Го-гийн Холбооны тамирчид дотоод гадаадын аливаа тэмцээн уралдаанд сэргээшийн төрлийн бодис хэрэглэхгүй байхыг эрхэмлэнэ. 

Тамирчдад зориулсан олон улсын сэргээшийн эсрэг хуулийн лавлагааны удирдамж 2015


3.     Монголын Го-гийн Холбооны бүтэц зохион байгуулалт

3.4 Цол зэргийн зөвлөл

4. Тоглолтын ерөнхий дүрэм


5.       Монголын Го-гийн холбооны дотоод журам

5.1    Гишүүнчлэл 

5.2    Салбар Холбоодтой харилцах журам

5.3    Клубтай харилцах журам

5.4    Шүүгчийн дүрэм ёс зүй

5.5    Тамирчдын ёс зүй

5.6    Рейтинг тооцох журам

5.7    Дан Кюү олгох журам 

5.8    Улсын цол зэрэг олгох журам

5.9    Гадаадын тэмцээнд МОНГОЛ улсыг төлөөлж мандаттай оролцох тэмцээнд тамирчин илгээх журам


6.     Тэмцээн зохион байгуулах журам


7.     Шүүгчийн журам, сургалт


8.     Бусад албан бичиг

8.3    Тамирчинтай байгуулах гэрээ (гадаадын тэмцээнд оролцох)

8.4     Тэмцээний удирдамжийн заавар


9.     Го хөгжүүлэх хөтөлбөр


10.   Го-гийн Холбооны тайлан